Bases Concurso Internacional de Curtametraxes “CINEMA FETUS” FKM 2017

Anuncio_portada FKM FETUS-gl

Concurso de Curtametraxes organizado por FKM-Festival de Cinema Fantástico dá Coruña, ao que poderán poderán presentarse todos os autores e autoras nacidos en Galicia independentemente do seu lugar de residencia. Tamén poderán participar galegos non nacidos en Galicia que estean empadroados en calquera localidade galega.

O concurso está destinado a obras de baixo ou moi baixo orzamento, pero non por iso carentes de calidade, con versión orixinal en galego.  Trátase dunha nova sección competitiva que busca as producións máis experimentais e arriscadas, onde o  enxeño, a capacidade de inventiva e as narrativas non convencionais sexan capaces de ofrecer unha obra que optimice os recursos dispoñibles con talento, creatividade e sentido do humor . Queremos fomentar así a creatividade e a optimización de recursos dispoñibles.

REGULAMENTO

1)  Concurso de ámbito nacional e internacional organizado polo FKM, Festival de Cinema

Fantástico dá Coruña, (en diante FKM ou a “Organización do Festival”) no que poderán participar persoas físicas ou persoas xurídicas. A data de produción das obras será 2016/17.

Non existe límite en canto ao número de obras que se poidan presentar.

2) Todas as curtametraxes teñen que ser estreas en Galicia. Como regra xeral terán prioridade as estreas en España. A duración mínima  de cada obra será de 3 min e  a  máxima non excederá os 18 min, títulos de crédito incluídos.

3) Poderán participar no Concurso os maiores de 18 anos e os menores que conten coa debida autorización dos seus titores legais.

4) A inscrición poderase facer únicamente a través destas plataformas:

 • Festhome (festhome.com)
 • Movibeta (festival.movibeta.com)
 • Film-Salad (film-salad.com)

5) Admitimos curtametraxes en calquera formato dixital, preferiblemente mp4 e 1280 x 720 px. Aceptamos tamén outros formatos como 1920 x 1080 px.

Os gastos de envío e devolución das curtametraxes seleccionadas correrán a cargo dos participantes.
A devolución das copias das curtametraxes seleccionadas polo festival efectuarase posteriormente á data de clausura. Se a copia da película é requirida noutro festival antes de clausúraa de FKM, deberanse especificar as datas exactas para que sexa tido en conta na programación.

 CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS

6) As obras enmarcaranse dentro dos xéneros de terror, fantástico e ciencia ficción, con todos as súas subxéneros incluídos (gore, monstros, slasher, etc.) e valoraranse especialmente aquelas obras que conteñan elementos trash ou de serie b, pero facendo gala de gran inventiva nas resolucións e con moito sentido do humor.

7) Durante a selección tamén valoraranse aquelas obras que mostren unha perspectiva de xénero:

Obras que inclúan personaxes de mulleres protagonistas, evitando a representación de mulleres como meras vítimas e sen incorrer en tópicos sexistas ou denigrantes.

8) As obras estará en V.O Galega e levará incrustados os subtítulos en Inglés.

9) Todas as obras seleccionadas para a Sección Oficial competitiva de “Cinema Fetus” recibirán un certificado de participación por parte da dirección de FKM, Festival de Cinema Fantástico da Coruña.

10) A Organización do Festival fará unha selección das obras recibidas e entre as seleccionadas realizarase a entrega dos seguintes premios:

 • O Premio do Xurado á Mellor Curtametraxe:
  Outorgado por un xurado constituído para o efecto, elixido pola dirección do Festival FKM e que estará composto por profesionais do cinema e da cultura, que outorgarán os seguintes premios e galardóns:

  • Premio FKM “Gloria Bendita á Realización Máis Salvaxe”:
   Establécense 500€ de premio en metálico e un trofeo “FETUS”. O premio non poderá ser declarado deserto e a decisión do xurado será inapelable. No suposto de existir empate de votos entre os membros do xurado, O presidente ou Presidenta do xurado poderá facer uso do seu voto de calidade para decantar o fallo.
  • Mención de Honra: O xurado reservarase a posibilidade, se o cre conveniente, de conceder ata un máximo de 2 Mencións de Honra. Que consistirán nun documento acreditativo do galardón, asinado e selado por FKM e os membros do xurado.
 • Premios do Público:
  O público outorgará por votación premios que consistirán nun trofeo “FETUS”  e un documento acreditativo do galardón asinado e selado por FKM, nas seguintes categorías:

  • Morte Máis Lograda
  • Tremendo Mellor Berro
  • Caracterización Máis Enxeñosa
  • Mellor Escena de Sexo Intenso
  • Mellor Teoría Patafísica.

11)  Todos os premios e galardóns de FKM daranse a coñecer e entregaranse no evento de clausura do festival, o domingo 22 de outubro.

12) Quen presente a obra seleccionada, deberá proporcionar ao Festival material publicitario (fotos, posters, dossiers de prensa, tráiler, etc.) para que este poida promocionalo adecuadamente. FKM resérvase o dereito a non devolver estes materiais.

13) No caso que a copia resulte danada como consecuencia da súa exhibición no Festival, o propietario comunicarao ao Festival antes dun mes, a contar a partir da data de devolución. A responsabilidade do festival non superará o custo de tiraxe dunha nova copia, segundo as tarifas en vigor dos laboratorios para a tiraxe da copia estándar.

14) Os participantes garanten que as obras que presentan a concurso son orixinais, que non vulneran dereitos de terceiros e que non realizaron nin realizarán ningún acto susceptible de impedir ou dificultar á organización e aos patrocinadores o exercicio pleno e pacífico dos dereitos que se ceden ao seu favor en virtude das presentes bases do concurso. No caso de que os participantes incorporen nas obras presentadas a concurso algunha obra preexistente, que non se atope no dominio público, deberán solicitar a autorización previa e por escrito aos correspondentes titulares de dereitos. En consecuencia, os participantes responderán fronte á organización e os patrocinadores por calquera acción ou reclamación que exerza calquera terceiro en relación coa cesión e/ou exercicio dos dereitos cedidos en virtude da súa participación no presente concurso.

15)  Os datos de carácter persoal facilitados ao efecto de poder participar no Concurso, serán obxecto de tratamento e incorporados ao correspondente ficheiro de titularidade da Organización do Festival, todo iso con suxeción ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

A recollida e tratamento dos datos persoais ten como finalidade a xestión dos participantes no Concurso, así como o envío a devanditos participantes de información acerca doutras actividades e concursos que a Organización do Festival poida organizar no futuro. Os participantes do Concurso autorizan de forma irrevogable e gratuíta á Organización do Festival para facer uso da súa imaxe, en calquera publicidade ou aviso que se realice a través de calquera medio escrito ou audiovisual, xa sexa en canto ao seu nome como á recepción dos premios.

Para o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en relación cos datos solicitados con ocasión do Concurso, o interesado deberá dirixirse por correo a fkm@fkmcine.org.

16) A data límite para entregar as obras será o 15 de Setembro de 2017.

A organización do certame decidirá os días e as horas da proxección dos mesmos durante o festival.

A organización unicamente contactará cos directores/produtores/distribuidores das obras seleccionadas, que recibirán instrucións para o envío das devanditas obras nos formatos de exhibición descritos no punto 5. Esta comunicación pode ter lugar até  finais de Setembro.

17) Calquera cuestión que xurda ao longo do Festival, non contemplada no presente Regulamento, será decidida pola organización do certame de acordo co regulamento internacional. Así como poderá autorizar excepcións que poidan contribuír a un maior éxito do concurso ou a unha mellora da xestión.

A inscrición ou o envío dunha película ao festival implica a aceptación incondicional destas bases. Unha vez aceptadas a presenza da película enviada ao festival será irrevogable.

Leave a comment

*