Bases Concurso Internacional de Longametraxes Opera Prima FKM 2017

Bases Concurso Internacional de Longametraxes Opera Prima FKM 2017

O Concurso Ópera Prima, organizado polo Festival de Cinema Fantástico da Coruña, consta dunha selección de primeiras Longametraxes de directores/as. Cuxo obxectivo é contribuír ao desenvolvemento da Industria e as Artes Audiovisuais, fomentando a incorporación de novos e novas cineastas á cultura cinematográfica.

REGULAMENTO

1) Concurso de ámbito nacional e internacional organizado polo FKM, Festival de Cinema

Fantástico dá Coruña, (en diante FKM ou a”Organización do Festival”) no que poderán participar Persoas Físicas ou Persoas Xurídicas. A data de produción das obras será 2016/17.

Só se aceptará unha obra por autor e ha de ser recoñecida oficialmente como a súa primeira longametraxe.

2) Todas as películas teñen que ser Estreas en Galicia. Como regra xeral terán prioridade as Estreas en España. O tempo mínimo de duración debe de ser de polo menos 60′.

3) Poderán participar no Concurso os maiores de 18 anos e os menores que conten coa debida autorización dos seus titores legais.

4) A inscrición poderase facer únicamente a través destas plataformas:

 • Festhome (festhome.com)
 • Movibeta (festival.movibeta.com)
 • Film-Salad (film-salad.com)

5) O formato de proxección debe ser DCP ou Blu-Ray. No caso de que os soportes sexan DCP, o Festival nunca se fará cargo dos gastos derivados da xerar as DKDM ou KDM.

Os gastos de transporte orixinados polo envío das copias a proxectar corren a cargo do Festival, excepto no caso de que o envío sexa a outro Festival, que deberá asumir estes gastos.

A devolución das copias das películas seleccionadas polo festival efectuarase posteriormente á data de clausura. Se a copia da película é requirida noutro festival antes de clausúraa de FKM, deberanse especificar as datas exactas para que sexa tido en conta na programación.

CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS

6) As obras deberán pertencer aos xéneros de terror, fantástico e ciencia ficción. Tanto en imaxe real como en animación, que participarán conxuntamente e optando aos mesmos premios. Porén Ópera Prima terá en consideración as obras cuxa individualidade pura as faga posuidoras de xénero propio.

7) Durante a selección valoraranse especialmente aquelas obras que mostren unha perspectiva de xénero: Obras que inclúan personaxes de mulleres como protagonistas, evitando a representación de mulleres como meras vítimas e sen incorrer en tópicos sexistas ou denigrantes.

8) O idioma das obras será español ou galego, as obras que estean noutros idiomas deberán levar incrustados os seus correspondentes subtítulos en calquera destes dous idiomas. No caso excepcional de que unha película sen subtitular sexa seleccionada terase que proporcionar o material adecuado para subtitulala.

9) Todas as películas seleccionadas para a Sección Oficial competitiva, Ópera Prima recibirán un certificado de participación por parte da dirección de FKM, Festival de Cinema Fantástico da Coruña.

10)  A Organización do Festival fará unha selección das obras recibidas e entre as seleccionadas entregará os seguintes premios:

 • O Premio AMANDO DE OSSORIO do xurado á Mellor Ópera Prima:
  Outorgado por un xurado constituído para o efecto, elixido pola dirección do Festival FKM e que estará composto por profesionais do cinema e da cultura que outorgarán os seguintes premios e galardóns:

  • Trofeo FKM de bronce á Mellor Ópera Prima: Inclúe un documento acreditativo do galardón asinado e selado por FKM e os membros do xurado.
  • Diplomas:
   • Mellor guión
   • Mellores efectos especiais
   • Mellor Banda Sonora Orixinal
   • Mellor Cartel
  • Mención de Honra: O xurado reservarase a posibilidade, se o cre conveniente, de conceder unha única Mención de Honra. Que consistirá nun documento acreditativo do galardón, asinado e selado por FKM e os membros do xurado.
 • Premio do Público á Mellor Ópera Prima:
  O público outorgará por votación o seguinte premio:

  • Trofeo Percebe Mutante á Mellor Ópera Prima: Trofeo en resina sintética pintada a man por un/ha artista de recoñecido prestixio seleccionado polo FKM e documento acreditativo do galardón asinado e selado por FKM.

11)  Todos os premios e galardóns de FKM daranse a coñecer e entregaranse no evento de clausura do festival.

12) Deberase proporcionar ao Festival material publicitario xunto coa obra  (fotos, posters, dossiers de prensa, tráiler, etc.), para poder promocionala adecuadamente. FKM resérvase o dereito a non devolver estes materiais.

13) No caso que a copia resulte danada como consecuencia da súa exhibición no Festival, o propietario comunicarao ao Festival antes dun mes, a contar a partir da data de devolución. A responsabilidade do festival non superará o custo de tiraxe dunha nova copia, segundo as tarifas en vigor dos laboratorios para a tiraxe da copia estándar.

14) Os participantes garanten que as obras que presentan a concurso son orixinais, que non vulneran dereitos de terceiros e que non realizaron nin realizarán ningún acto susceptible de impedir ou dificultar á organización e aos patrocinadores o exercicio pleno e pacífico dos dereitos que se ceden ao seu favor en virtude das presentes bases do concurso. No caso de que os participantes incorporen nas obras presentadas a concurso algunha obra preexistente, que non se atope no dominio público, deberán solicitar a autorización previa e por escrito aos correspondentes titulares de dereitos. En consecuencia, os participantes responderán fronte á organización e os patrocinadores por calquera acción ou reclamación que exerza calquera terceiro en relación coa cesión e/ou exercicio dos dereitos cedidos en virtude da súa participación no presente concurso.

15)  Os datos de carácter persoal facilitados ao efecto de poder participar no Concurso, serán obxecto de tratamento e incorporados ao correspondente ficheiro de titularidade da Organización do Festival, todo iso con suxeción ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

A recollida e tratamento dos datos persoais ten como finalidade a xestión dos participantes no Concurso, así como o envío a devanditos participantes de información acerca doutras actividades e concursos que a Organización do Festival poida organizar no futuro. Os participantes do Concurso autorizan de forma irrevogable e gratuíta á Organización do Festival para facer uso da súa imaxe, en calquera publicidade ou aviso que se realice a través de calquera medio escrito ou audiovisual, xa sexa en canto ao seu nome como á recepción dos premios.

Para o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en relación cos datos solicitados con ocasión do Concurso, o interesado deberá dirixirse por correo a fkm@fkmcine.org

16) A data límite para entregar as obras será o 8 de Setembro de 2017.

A organización do certame decidirá os días e as horas da proxección dos mesmos durante o festival.

A organización unicamente contactará cos directores/produtores/distribuidores das obras seleccionadas, que recibirán instrucións para o envío das devanditas obras nos formatos de exhibición descritos no punto 5. Esta comunicación pode ter lugar até principios de Setembro.

17) Calquera cuestión que xurda ao longo do Festival, non contemplada no presente Regulamento, será decidida pola organización do certame de acordo co regulamento internacional. Así como poderá autorizar excepcións que poidan contribuír a un maior éxito do concurso ou a unha mellora da xestión.

A inscrición ou o envío dunha película ao festival implica a aceptación incondicional destas bases. Unha vez aceptadas a presenza da película enviada ao festival será irrevogable.

Leave a comment

*